Προκηρύξεις
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΘΠ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΜΕ ΚΑΛ. Δ/ΝΤΗ ΔΘΠ
Προκήρυξη υπ΄αριθμ. ΣΜΕ 1/2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Πειραιά Πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΜΕ 1-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΜΕ 1-2017 πρόσληψης Καλ/κού Δ/ντή Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΜΕ 1/2017
Προκήρυξη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τριάντα εννέα (39) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υποστήριξη του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά με την διδασκαλία (εκμάθηση) των αντίστοιχων Μουσικών Οργάνων καθώς και συμμετοχή τους στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που υλοποιούνται από το Π.Μ.Κ.Π.» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες (12).
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΦΑ 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΦΑ 2017
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ο.Π.Α.Ν.), προκηρύσσει τον υπ.’ αρ. α/α Συστήματος 44666 Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΞΙΘΕΣΙΑΣ - ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
Ταξιθεσία και έκδοση εισιτηρίων για τις ανάγκες των πολιτιστικών εγκαταστάσεων που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.)
Υπηρεσίες Ασφάλειας του Δημοτικού Θεάτρου που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Επανάληψη Προκήρυξης παροχής εργασιών συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων
Επανάληψη Προκήρυξης παροχής εργασιών συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων των κολυμβητηρίων που διαχειρίζεται ο ΟΠΑΝ
Διακήρυξη Δημοπρασίας
Διακήρυξη Δημοπρασίας Μίσθωσης Χώρου για τη Στέγαση του Π.Μ.Κ.Π.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΜΕ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΘΠ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΜΕ ΓΙΑ ΠΜΚΠ
Προκήρυξη ΣΜΕ πρόσληψης Καλλιτεχνικού Διευθυντή Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΦΑ 2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΜΕ 1-2016
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ - Προκήρυξη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου με συνολικά τριάντα πέντε (35) άτομα για την Υποστήριξη του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά με την διδασκαλία (εκμάθηση) των αντίστοιχων Μουσικών Οργάνων, καθώς και συμμετοχή τους στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που υλοποιούνται από το Π.Μ.Κ.Π.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 73.800,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α., ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
ΤΑΞΙΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΑΞΙΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 51.700,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 48.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α., ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΈΝΤΡΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΈΝΤΡΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 60.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α., ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΦΑ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης του ΟΠΑΝ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
για την επιλογή αναδόχου των εργασιών συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου που διαχειρίζεται ο Ο.Π.Α.Ν.
Προκήρυξη Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Δημιουργία και παρουσίαση μιας εκπαιδευτικής – θεατρικής Παράστασης»
Προκήρυξη Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την «Δημιουργία και παρουσίαση μιας εκπαιδευτικής – θεατρικής Παράστασης» για τις ανάγκες του υποέργου [3] της πράξης με τίτλο «Εισαγωγή στη Νέα Εκπαιδευτική εποχή για τα παιδιά μέσω του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά - Ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών εφαρμογών πολιτιστικού περιεχομένου», με κωδικό MIS 465609, από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Πειραιά
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΝ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΑΞΙΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΟΠΑΝ) ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Πρόχειρος Διαγωνισμός «Ασφάλεια του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) Δήμου Πειραιά»
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου της Υπηρεσίας με τίτλο: «Ασφάλεια του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) Δήμου Πειραιά»
Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού υπηρεσιών επιστασίας του Αθλητικού Κέντρου του ΟΠΑΝ
Προκήρυξη Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κατάθεση γραπτών και σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών επιστασίας του Αθλητικού Κέντρου του ΟΠΑΝ, προϋπολογισμού 62.706,92 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Προκήρυξη Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού υπηρεσιών «Οργάνωση και Υποστήριξη του Αθλητικού Κέντρου»
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή των υπηρεσιών «Οργάνωση και Υποστήριξη του Αθλητικού Κέντρου»
Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Υποέργο 2 με κωδικό MIS 465609
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού» της Πράξης «Εισαγωγή στη Νέα Εκπαιδευτική εποχή για τα παιδιά μέσω του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά - Ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών εφαρμογών πολιτιστικού περιεχομένου», Υποέργο 2 με κωδικό MIS 465609
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΚΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΚΗΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΜΕ 1/2015 - Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α
Αποτελέσματα Προκήρυξης Πρόσληψης ΣΜΕ Καλλιτεχνικού Διευθυντή Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΔΟΧ Κ.Φ.Α. - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Προκήρυξη πρόσληψης, το ανώτατο, σαράντα (40) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2014-2015.
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 1/2014
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΜΕ 1/2014
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΜΕ 1/2014
Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά είκοσι επτά (27) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (ΟΠΑΝ), με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες (12).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΙΔΟΧ 2 μηνών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΤΟΥ Π.Δ. 60/2007, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (ΟΠΑΝ) ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 120.127,96 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
για την ανάθεση των δράσεων δημοσιότητας (Δράση 3) στο πλαίσιο της Πράξης με διακριτικό τίτλο «Εισαγωγή στη Νέα Εκπαιδευτική εποχή για τα παιδιά μέσω του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά - Ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών εφαρμογών πολιτιστικού περιεχομένου», με κωδικό MIS 465609, από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Πειραιά
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την ανάθεση της Δράσης 5 «Αξιολόγησης της Πράξης με διακριτικό τίτλο - Εισαγωγή στη Νέα Εκπαιδευτική εποχή για τα παιδιά μέσω του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά - Ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών εφαρμογών πολιτιστικού περιεχομένου», με κωδικό MIS 465609, από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Πειραιά.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την ανάθεση της υπηρεσίας: «ΔΡΑΣΗ 1 - Ε1.1. Υποστηρικτικές Διοικητικές Υπηρεσίες - Παροχή Υποστηρικτικών Οικονομικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση της Πράξης - Εισαγωγή στη Νέα Εκπαιδευτική εποχή για τα παιδιά μέσω του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά – Ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών εφαρμογών πολιτιστικού περιεχομένου» με κωδικό MIS 465609, από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΔΡΑΣΗ 1 - Ε1.1. Υποστηρικτικές Διοικητικές Υπηρεσίες - Παροχή Υποστηρικτικών Παρακολούθησης Φυσικού αντικειμένου για την υλοποίηση της Πράξης - Εισαγωγή στη Νέα Εκπαιδευτική εποχή για τα παιδιά μέσω του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά – Ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών εφαρμογών πολιτιστικού περιεχομένου» με κωδικό MIS 465609, από τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου των υπηρεσιών λογιστικής και οικονομοτεχνικής υποστήριξης του ΟΠΑΝ
Πρόχειρος εργασιών συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων του δημοτικού κολυμβητηρίου
Επαναπροκήρυξη Πρόχειρο Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου των εργασιών συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων του δημοτικού κολυμβητηρίου που διαχειρίζεται ο ΟΠΑΝ
Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός υπηρεσιών Ασφάλειας & Eπιστασίας
Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου των υπηρεσιών Ασφάλειας του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και επιστασίας του Αθλητικού Κέντρου του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) Δήμου Πειραιά
Επαναληπτικός Ανοικτός Μειδοτικός διαγωνισμός .. υπηρεσιών λειτουργίας κ συντήρησης των η/μ εγκαταστάσεων του ΔΘΠ Πειραιά
Επαναληπτικος Ανοικτος Μειοδοτικος Διαγωνισμος με τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του, για την επιλογή αναδόχου των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) Δήμου Πειραιά.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
για την επιλογή αναδόχου των υπηρεσιών δημοσιότητας, προβολής και διαφήμισης του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) Δήμου Πειραιά
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ
Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας , προβολής και διαφήμισης του ΔΘΠ
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή των υπηρεσιών:«Καθαριότητας Αθλητικών και Πολιτιστικών εγκαταστάσεων του ΟΠΑΝ» για το οικονομικό έτος 2014
Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) Δήμου Πειραιά.
Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου των υπηρεσιών ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων ...
για τις ανάγκες των πολιτιστικών εγκαταστάσεων του ΟΠΑΝ καθώς και οργάνωσης-υποστήριξης των προγραμμάτων άθλησης του Αθλητικού Κέντρου του ΟΠΑΝ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΔΘΠ
Πρόχειρος Επαναληπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου των υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης – παρακολούθησης – εκτέλεσης των λειτουργιών του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) Δήμου Πειραιά Δευτέρα 24/03/2014 ώρα 10:00 πμ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
για την επιλογή αναδόχου των υπηρεσιών δημοσιότητας, προβολής και διαφήμισης του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) Δήμου Πειραιά για το έτος 2014
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ « ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔHMOTIKOY ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης ειδικών τεχνικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) Δήμου Πειραιά.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛ. & ΠΟΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΤΟΥ ΟΠΑΝ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η παροχή της υπηρεσίας που αφορά τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης του ειδικών τεχνικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά θα διενεργηθεί στις 4/12/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ., ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού, στο κτίριο διοίκησης του Οργανισμού.
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Για την επιλογή αναδόχου των υπηρεσιών Λειτουργίας & Συντήρησης των Ειδικών Τεχνικών Εγκαταστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) Δήμου Πειραιά για το έτος 2013
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Λειτουργίας & Συντήρησης των Ειδικών Τεχνικών Εγκαταστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά προϋπολογισμού έως 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 4/12/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ, ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού, στο κτίριο διοίκησης του Οργανισμού
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
συμβουλευτικής υποστήριξης - παρακολούθησης - εκτέλεσης των λειτουργιών του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
για την επιλογή αναδόχου των υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης – παρακολούθησης – εκτέλεσης των λειτουργιών του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΘΕΑΤΡΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
δημοσιότητας, προβολής και διαφήμισης του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Περίληψη Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου των υπηρεσιών δημοσιότητας, προβολής και διαφήμισης του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) Δήμου Πειραιά για το έτος 2014
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ