Προκηρύξεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


πατήστε για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

πατήστε για την ΜΕΛΕΤΗ και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι την 27/03/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Πειραιά, στο Πρωτόκολλο του ΟΠΑΝ.