Προκηρύξεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


πατήσε για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

πατήστε για τη ΜΕΛΕΤΗ και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι την 27/03/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Πειραιά, στο Πρωτόκολλο του ΟΠΑΝ.