Προκηρύξεις
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ημ/νία διενέργειας 17/7/15 ώρα 10:00 π.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Λόγω των συνθηκών που επικρατούν στο Τραπεζικό σύστημα και την αδυναμία των πιστωτικών ιδρυμάτων να εκδώσουν εγγυητικές επιστολές (όπως ορίζεται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 65Α/28.6.2015) και την υπ. αρ. Aπόφαση Υπ. Οικ. Γ.Δ.Ο.Π.0000937ΕΞ2015/Χ.Π.2255/06.07.2015(ΦΕΚ1391/06.07.2015 τεύχος Β’) Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας, καθώς και το από 29/06/2015 Δελτίο Τύπου Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού στο οποίο αναφέρεται «ότι για τα προβλήματα που υπάρχουν λόγω της αργίας των τραπεζών στα δημόσια έργα, με τις εγγυητικές επιστολές, θα δοθεί η αναγκαία παράταση των δημοπρασιών από το Υπουργείο και θα προβλεφθεί γι’ αυτό το χρονικό διάστημα νομοθετική ρύθμιση άμεσα, ώστε να μπορούν να καταθέσουν εγγυητικές επιστολές εκ των υστέρων και όχι την ημέρα του διαγωνισμού για τους φορείς του δημοσίου που δεν θα αναβάλουν, αλλά θα υλοποιήσουν τους διαγωνισμούς».
Κατόπιν των ανωτέρω στην περίπτωση που μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχει αποκατασταθεί η ομαλότητα στο τραπεζικό σύστημα, οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν προσφορά καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση αρμοδίως θεωρημένη στην οποία θα δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή συμμετοχής μετά το άνοιγμα των τραπεζών. Όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά) που προβλέπονται από προκήρυξη, υποβάλλονται κανονικά. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρχική προκήρυξη και  μελέτη.