Προκηρύξεις
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


 

 
 
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

 
(Η ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 60.000,00€ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ.Α.Ε. 00.6264.02  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Π.Δ. 28/80)
 

 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Στοιχεία των προς παροχή υπηρεσιών
2. Τεχνική περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)
3. Ενδεικτικό τιμολόγιο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)
4. Συγγραφή υποχρεώσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄)
5. Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄)
 
 
   


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ       
Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
 
1. Ο ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης:
- του συνόλου των μηχανισμών κίνησης, των συστημάτων, κατασκευών, του φωτισμού κ.λπ. που έχουν άμεση σχέση και διασφαλίζουν τη λειτουργία της Θεατρικής Σκηνής του ΔΘΠ.,
- του φωτισμού σκηνής των διαφόρων μορφών παραστάσεων και εκδηλώσεων που προβλέπεται να λάβουν χώρα επί σκηνής όπως συνέδρια, θεατρικές, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές παραστάσεις (π.χ. Όπερα, Χοροί, Βραδιές Μπαλέτου, Κονσέρτα , Συνέδρια κ.λπ.),
- Φωτισμό εργασίας, κατά την διάρκεια των παραστάσεων αλλά και για τις ώρες που δεν υπάρχει παράσταση (π.χ. για καθαρισμό της σκηνής, στήσιμο σκηνικών κ.λπ.)
- του φωτισμού αιθούσης  και του φωτισμού του χώρου ορχήστρας (Pit),
- των οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων  και κατά συνέπεια όλων των συστημάτων που σχετίζονται με την λήψη, επεξεργασία και αναπαραγωγή εικόνας, ήχου και δεδομένων και που είναι απαραίτητα για την  κάλυψη των αναγκών των εκδηλώσεων που προβλέπεται να λαμβάνουν χώρα επί της Θεατρικής Σκηνής του ΔΘΠ (π.χ. Σύστημα ενισχυμένου ήχου, φορητό σύστημα ενισχυμένου ήχου, σύστημα ηχητικής επαφής με την σκηνή – Audio Show Relay, Σύστημα προβολών εικόνας – δεδομένων & εποπτικών μέσων, σύστημα οπτικής επαφής με την σκηνή – Video Show Relay, κονσόλα διευθυντού σκηνής, σύστημα φωτεινών μηνυμάτων & σήμανση, σύστημα ενδοεπικοινωνίας τεχνικών, σύστημα αυτοματισμού παράστασης, συνεδριακό – μεταφραστικό σύστημα, μεγαφωνικό σύστημα ανακοινώσεων κοινού, δίκτυο υποδομής οπτικοακουστικών & τηλεοπτικών μεταδόσεων).
Σημείωση: Στις υπηρεσίες συντήρησης δεν περιλαμβάνονται τα ανταλλακτικά.

2. Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα στην τεχνική προσφορά του:
- ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας και ότι συνέταξε την προσφορά του, αφού προέβη σε αυτοψία των χώρων που θα παρέχει τις λειτουργίας και συντήρησης των ειδικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

3. Η τιμή που θα προσφερθεί θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και πρέπει να περιλαμβάνει το καθαρό ποσό με αναγραφή του ποσοστού Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

4. Οι υπηρεσίες θα εκτελούνται κάτω από τις οδηγίες και την επίβλεψη των κατά τόπους υπευθύνων και θα είναι υποχρεωτικές για το απασχολούμενο προσωπικό.
5. Το απασχολούμενο προσωπικό θα πρέπει να τυγχάνει και της έγκρισης του ΟΠΑΝ. Ειδικότερα ο ΟΠΑΝ έχει το δικαίωμα να ζητήσει εφόσον κρίνει αναγκαίο αντικατάσταση αυτού.

6. Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αναθέσει το σύνολο ή τμήμα της σύμβασης σε τρίτους. Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, ο ΟΠΑΝ έχει δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτο.

7. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και καθίσταται μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε φθορές ή ζημίες που προξένησε ο ίδιος ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των ειδικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

8. Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στις λοιπές μηχανές ήχου, εικόνας, φωτισμού και σκηνής βαρύνουν τον ανάδοχο.

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους ισχύοντες νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις ή αστυνομικές διατάξεις περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων για όλο το απασχολούμενο προσωπικό στην ανατιθέμενη υπηρεσία και είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του.

10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλίσει το απασχολούμενο, για την παροχή υπηρεσίας, προσωπικό με πλήρη κοινωνική ασφάλιση και να τηρεί όλους τους ελληνικούς νόμους τους σχετικούς με την εργασία (εργατική νομοθεσία) και τις διατάξεις για ακριβές ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, φόρων κ.λπ. και ευθύνεται δε μόνη και αποκλειστικά έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από τα παραπάνω.

11. Σε περίπτωση ασθένειας ή άλλης εκτός προγράμματος ανάγκης αντικατάστασης του προσωπικού, αυτή θα γίνεται μόνο από προσωπικό του Αναδόχου.

12. Προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία των ιδιοτήτων των υπηρεσιών με τους όρους των παρουσών τεχνικών προδιαγραφών διενεργείται έλεγχος από την Επιτροπή Παραλαβής και έχει σκοπό την εξακρίβωση της συμφωνίας των παρεχόμενων υπηρεσιών με τους όρους της σύμβασης.
Ενδεικτικά τα καθήκοντά του προσωπικού που θα παρέχει τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης των Ειδικών Εγκαταστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, θα αφορούν:
 το σύνολο των μηχανισμών κίνησης, των συστημάτων, κατασκευών, του φωτισμού κ.λπ. που έχουν άμεση σχέση και διασφαλίζουν τη λειτουργία της Θεατρικής Σκηνής του ΔΘΠ,
 το φωτισμό σκηνής των διαφόρων μορφών παραστάσεων και εκδηλώσεων που προβλέπεται να λάβουν χώρα επί σκηνής όπως συνέδρια, θεατρικές, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές παραστάσεις (π.χ. ‘Οπερα, Χοροί, Βραδιές Μπαλέτου, Κονσέρτα , Συνέδρια κ.λπ.),
 Φωτισμό εργασίας, κατά την διάρκεια των παραστάσεων αλλά και για τις ώρες που δεν υπάρχει παράσταση (π.χ. για καθαρισμό της σκηνής, στήσιμο σκηνικών κ.λπ.) το φωτισμό αιθούσης  και του φωτισμού του χώρου ορχήστρας (Pit), τις οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις  και κατά συνέπεια όλων των συστημάτων που σχετίζονται με την λήψη, επεξεργασία και αναπαραγωγή εικόνας, ήχου και δεδομένων και που είναι απαραίτητα για την  κάλυψη των αναγκών των εκδηλώσεων που προβλέπεται να λαμβάνουν χώρα επί της Θεατρικής Σκηνής του ΔΘΠ (π.χ. Σύστημα ενισχυμένου ήχου, φορητό σύστημα ενισχυμένου ήχου, σύστημα ηχητικής επαφής με την σκηνή – Audio Show Relay, Σύστημα προβολών εικόνας – δεδομένων & εποπτικών μέσων, σύστημα οπτικής επαφής με την σκηνή – Video Show Relay, κονσόλα διευθυντού σκηνής, σύστημα φωτεινών μηνυμάτων & σήμανση, σύστημα ενδοεπικοινωνίας τεχνικών, σύστημα αυτοματισμού παράστασης, συνεδριακό – μεταφραστικό σύστημα, μεγαφωνικό σύστημα ανακοινώσεων κοινού, δίκτυο υποδομής οπτικοακουστικών & τηλεοπτικών μεταδόσεων).

13. Για τον έλεγχο των εργασιών που έχει αναλάβει ο ανάδοχος αρμόδια όργανα  είναι η Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των εργασιών ή άλλο όργανο που τυχόν θα ορισθεί.

14. Ο ΟΠΑΝ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση προσωρινά ή οριστικά όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ Κ.Α.) ή αν το προσωπικό του ΟΠΑΝ αυξηθεί τόσο που κατά την κρίση του να καλύπτει τις ανάγκες του. Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον ανάδοχο 15 ημέρες νωρίτερα. Στην περίπτωση λύσης ή προσωρινής διακοπής της σύμβασης για τους παραπάνω λόγους ο ανάδοχος ουδεμία αποζημίωση δικαιούται από την εκτέλεση της σύμβασης για τον υπολείποντα χρόνο από την διακοπή και μέχρι την οριζόμενη λήξη της, ούτε σε παράταση χρόνου της σύμβασης. Κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης εξαιρούνται τα διαστήματα που οι χώροι του Δημοτικού Θεάτρου παραμένουν κλειστοί. Ήτοι επίσημες αργίες, Χριστουγέννων, Πάσχα & λοιπών αργιών ανάλογα πάντα με το Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα, οπότε και δεν θα καταβάλλεται αμοιβή.

15. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ΟΠΑΝ κρίνει ότι δεν τηρούνται οι όροι της σύμβασης έχει το δικαίωμα να επιβάλλει προφορικές & έγγραφες συστάσεις. Εάν παρά ταύτα ο εργολάβος εξακολουθεί να μην τηρεί τους όρους της σύμβασης, μπορεί να κινηθεί η διαδικασία κήρυξης του σε έκπτωτο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΟΠΑΝ με βάση την οποία ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη, κοινοποιείται στον ανάδοχο με απόδειξη παραλαβής.

16. Η πληρωμή στον ανάδοχο γίνεται ανά μήνα για την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών του προηγούμενου μήνα ύστερα από τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών από το αρμόδιο όργανο του ΟΠΑΝ και με την προσκόμιση τιμολογίου του αναδόχου. Η πληρωμή θα γίνεται μετά την έγκριση του οικείου χρηματικού εντάλματος  από το Ελεγκτικό συνέδριο μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τόπος εξόφλησης ορίζεται το λογιστήριο του ΟΠΑΝ.

17. Η καθορισθείσα αμοιβή είναι δεσμευτική για τον εργολάβο μέχρι την οριστική ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Αποκλείεται δε οποιαδήποτε αναθεώρηση της συμφωνηθείσας αμοιβής και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου της υπηρεσίας που θα παρέχει για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση.
 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται όπως επισκεφθούν τους χώρους του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, ώστε επιτόπου να λάβουν γνώση όλων των χώρων, που υπάγονται στο Διαγωνισμό και με την υποβολή της προσφοράς τους θεωρείται ότι ανεπιφύλακτα έλαβαν πλήρη γνώση αυτών.

Πειραιάς,  20 /11/2013

Θεωρήθηκε
Ο Τμηματάρχης
Οικονομικών Υπηρεσιών Συντάχθηκε
Ο Υπάλληλος
 
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος 
Φλυτζάνης Νικόλαος
 

 
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Πειραιάς, 20./11./2013
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                        Αρ. πρωτ.: 2.151
Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
      
Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Σύνολο μηχανισμών κίνησης, συστημάτων και κατασκευών, κ.λπ. που έχουν άμεση σχέση και διασφαλίζουν τη λειτουργία της Θεατρικής Σκηνής του ΔΘΠ
2. Φωτισμό σκηνής των διαφόρων μορφών παραστάσεων και εκδηλώσεων που προβλέπεται να λάβουν χώρα επί σκηνής όπως συνέδρια, θεατρικές, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές παραστάσεις (π.χ. ‘Όπερα, Χοροί, Βραδιές Μπαλέτου, Κονσέρτα , Συνέδρια κ.λπ.)
3. Φωτισμό εργασίας, κατά την διάρκεια των παραστάσεων αλλά και για τις ώρες που δεν υπάρχει παράσταση (π.χ. για καθαρισμό της σκηνής, στήσιμο σκηνικών κ.λπ.)
4. Φωτισμό αιθούσης  και φωτισμό χώρου ορχήστρας (Pit)
5. Οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις  και όλων των συστημάτων που σχετίζονται με την λήψη, επεξεργασία και αναπαραγωγή εικόνας, ήχου και δεδομένων και που είναι απαραίτητα για την  κάλυψη των αναγκών των εκδηλώσεων που προβλέπεται να λαμβάνουν χώρα επί της Θεατρικής Σκηνής του ΔΘΠ (π.χ. Σύστημα ενισχυμένου ήχου, φορητό σύστημα ενισχυμένου ήχου, σύστημα ηχητικής επαφής με την σκηνή – Audio Show Relay, Σύστημα προβολών εικόνας – δεδομένων & εποπτικών μέσων, σύστημα οπτικής επαφής με την σκηνή – Video Show Relay, κονσόλα διευθυντού σκηνής, σύστημα φωτεινών μηνυμάτων & σήμανση, σύστημα ενδοεπικοινωνίας τεχνικών, σύστημα αυτοματισμού παράστασης, συνεδριακό – μεταφραστικό σύστημα, μεγαφωνικό σύστημα ανακοινώσεων κοινού, δίκτυο υποδομής οπτικοακουστικών & τηλεοπτικών μεταδόσεων)
                                                                          
Σύνολο 60.000,00 €
Φ.Π.Α. 23% 13.800,00 €
Γενικό σύνολο δαπάνης    73.800,00 €

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές αγοράς σε αντίστοιχες υπηρεσίες. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται παρακράτηση φόρου καθώς και διάφορα έξοδα, όπως μετακίνηση προσωπικού.
Για τη συνολική διάρκεια της σύμβασης, το ανθρώπινο δυναμικό που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να συμπεριλάβει τις ειδικότητες όπως αυτές αναλύονται κάτωθι για την διεκπεραίωση των απαιτούμενων εργασιών, με την κατάλληλη γνώση και εμπειρία.
Η εμπειρία πρέπει να προκύπτει από το επισυναπτόμενο βιογραφικό σημείωμα και να επιβεβαιώνεται από επισυναπτόμενες μισθολογικές καταστάσεις ή καταστάσεις προσωπικού που υποβάλλονται από την εταιρεία σε φορείς όπως η Επιθεώρηση Εργασίας, το ΙΚΑ, ο ΟΑΕΔ κλπ, βεβαιώσεις έργων, συμβάσεις, τιμολόγια, ΑΠΥ, βεβαιώσεις εργοδότη ή άλλα συναφή  έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η απασχόληση του υποψηφίου αναδόχου και των μελών σε συναφές έργο ή σε φορέα που έχει υλοποιήσει τα σχετικά έργα και για τα οποία υποβάλλονται οι σχετικές βεβαιώσεις έργων και αφορούν τα τρία (3) τελευταία χρόνια .
Συγκεκριμένα απαιτούνται:

1.Δύο (2) Τεχνικός Ήχου & Οπτικοακουστικών Μέσων (Ηχολήπτες):  Ο Τεχνικός Ήχου και Οπτικοακουστικών Μέσων είναι κάτοχος πτυχίου Ηχοληψίας, ΤΕΙ, ΙΕΚ, εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών ή αντίστοιχης σχολής της αλλοδαπής, που απασχολείται στο θέατρο ως υπεύθυνος για το συνολικό ήχο της παραγωγής, με εργασίες μικρο-μεγαφωνικών εγκαταστάσεων του κτιρίου του θεάτρου, αποκατάστασης μικρών βλαβών, συντήρησης μηχανημάτων ήχου και είναι υπεύθυνος για την αναπαραγωγή και επεξεργασία ήχου και video για την εξυπηρέτηση των οπτικοακουστικών αναγκών των παραστάσεων και έχει την ευθύνη συντήρησης όλου του ηχητικού εξοπλισμού. Κατά τη διάρκεια της παράστασης ο ηχολήπτης μπορεί να εργάζεται εντός σκηνής (stage ηχολήπτης) ή εκτός σκηνής (foh ηχολήπτης).
2.Δύο (2) βοηθούς του Τεχνικού Ήχου & Οπτικοακουστικών Μέσων (Βοηθοί ηχολήπτη) αντίστοιχων προσόντων.
3.Δύο (2) Τεχνικούς Ηλεκτρολόγος – Φωτισμού (Φωτιστής): Ηλεκτρολόγος - Φωτιστής είναι ο τεχνικός ο οποίος και κατέχει την απαιτούμενη άδεια (ΤΕΙ, ΙΕΚ) και ασχολείται με την τοποθέτηση, τον έλεγχο και τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των φωτιστικών σωμάτων καθώς και για την εκτέλεση των φωτισμών της παράστασης.
4.Δύο βοηθοί  (2) του Τεχνικού Ηλεκτρολόγου – Φωτισμού αντίστοιχων προσόντων ως ανωτέρω (παρ. 3)
5. Ένας (1) Μηχανικός Σκηνής: Ο Μηχανικός Σκηνής σε συνεργασία με τον εκάστοτε σκηνογράφο είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση των σκηνικών της παράστασης και φέρει την ευθύνη για την επίβλεψη και ομαλή λειτουργία της σκηνής κατά τη διάρκεια των δοκιμών και των παραστάσεων (αλλαγές σκηνικών, συντήρηση και επισκευή σκηνικών, λειτουργία αυλαίας, βαγονιών, σταγκονιών και μπούκας). Ο Μηχανικός σκηνής θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Μηχανολόγου – Μηχανικού Πολυτεχνείου ή ΤΕΙ.
6. Δύο υπεύθυνοι λειτουργίας Θεάτρου ο ένας από αυτούς θα πρέπει να έχει πτυχίο Ηλεκτρολόγου από ΤΕΙ  ή ΙΕΚ ελευθέρων σπουδών ενώ ο δεύτερος βάσει της εμπειρίας του που θα αποδεικνύεται από την τριετή απασχόληση του με το αντικείμενο και την προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών εργασιακής εμπειρίας.
7. Δύο stage manager βοηθοί παραγωγής οι οποίοι θα πρέπει να έχουν τριετή απασχόληση με το αντικείμενο που αποδεικνύεται με την προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών εργασιακής εμπειρίας.
8. Δύο γενικούς βοηθούς  οι οποίοι θα πρέπει να έχουν τριετή απασχόληση σε υπηρεσίες θεαμάτων (θέατρα, συναυλίες, κινηματογράφος, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κ.λ.π.) που αποδεικνύεται με την προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών εργασιακής εμπειρίας.
Επικεφαλής Ομάδας Εργασίας
Στην κορυφή της οργανωτικής δομής θα τεθεί ο Υπεύθυνος Εργασίας ο οποίος θα είναι ο Μηχανικός Σκηνής.
Το απασχολούμενο προσωπικό δεν μπορεί να είναι λιγότερο από δέκα  πέντε άτομα (15), όπως περιγράφονται στα ανωτέρω τα οποία θα παρέχουν  τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης των ειδικών τεχνικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, σύμφωνα με τις απαιτούμενες ενέργειες για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου.
Η απασχόληση του προσωπικού θα ορίζεται βάσει των αναγκών και απαιτήσεων των εκδηλώσεων και του προγράμματος του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
Πειραιάς, 20/11/2013
Συντάχθηκε
Ο Υπάλληλος
 
Φλυτζάνης Νικόλαος
 
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ      
Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
«ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
Η παροχή της υπηρεσίας που αφορά τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης του ειδικών τεχνικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά θα διενεργηθεί στις 4/12/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ., ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού, στο κτίριο διοίκησης του Οργανισμού με τους ακόλουθους όρους:
 
ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η επιλογή αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των ειδικών τεχνικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών αφορά κυρίως τα κάτωθι:
Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Σύνολο μηχανισμών κίνησης, συστημάτων και κατασκευών, κ.λπ. που έχουν άμεση σχέση και διασφαλίζουν τη λειτουργία της Θεατρικής Σκηνής του ΔΘΠ
2. Φωτισμό σκηνής των διαφόρων μορφών παραστάσεων και εκδηλώσεων που προβλέπεται να λάβουν χώρα επί σκηνής όπως συνέδρια, θεατρικές, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές παραστάσεις (π.χ. ‘Όπερα, Χοροί, Βραδιές Μπαλέτου, Κονσέρτα , Συνέδρια κ.λπ.)
3. Φωτισμό εργασίας, κατά την διάρκεια των παραστάσεων αλλά και για τις ώρες που δεν υπάρχει παράσταση (π.χ. για καθαρισμό της σκηνής, στήσιμο σκηνικών κ.λπ.)
4. Φωτισμό αιθούσης  και φωτισμό χώρου ορχήστρας (Pit)
5. Οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις  και όλων των συστημάτων που σχετίζονται με την λήψη, επεξεργασία και αναπαραγωγή εικόνας, ήχου και δεδομένων και που είναι απαραίτητα για την  κάλυψη των αναγκών των εκδηλώσεων που προβλέπεται να λαμβάνουν χώρα επί της Θεατρικής Σκηνής του ΔΘΠ (π.χ. Σύστημα ενισχυμένου ήχου, φορητό σύστημα ενισχυμένου ήχου, σύστημα ηχητικής επαφής με την σκηνή – Audio Show Relay, Σύστημα προβολών εικόνας – δεδομένων & εποπτικών μέσων, σύστημα οπτικής επαφής με την σκηνή – Video Show Relay, κονσόλα διευθυντού σκηνής, σύστημα φωτεινών μηνυμάτων & σήμανση, σύστημα ενδοεπικοινωνίας τεχνικών, σύστημα αυτοματισμού παράστασης, συνεδριακό – μεταφραστικό σύστημα, μεγαφωνικό σύστημα ανακοινώσεων κοινού, δίκτυο υποδομής οπτικοακουστικών & τηλεοπτικών μεταδόσεων)
Το απασχολούμενο προσωπικό δεν μπορεί να είναι λιγότερο από δέκα  πέντε άτομα (15), όπως περιγράφονται στα ανωτέρω τα οποία θα παρέχουν  τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης των ειδικών τεχνικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, σύμφωνα με τις απαιτούμενες ενέργειες για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου.
Η απασχόληση του προσωπικού θα ορίζεται βάσει των αναγκών και απαιτήσεων των εκδηλώσεων και του προγράμματος του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
Επισημαίνεται ότι αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή επαγγελματική ένωση.
2. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
• Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω.
• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
• Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών δημοσίου με απόφαση του αρμόδιου φορέα.
• Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 68 του Ν. 3863/10 (ΦΕΚ 115/Α).
• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.
• Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.

ΑΡΘΡΟ  2ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η ανάθεση  των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
• Της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006.
• Του Π.Δ. 28/1980 « Περί εκτελέσεως έργων & προμηθειών Ο.Τ.Α.
• Των άρθρων 240-242 του Ν. 3463/2006.
• Των παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
• Του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια.
• Της με αρίθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφασης του Υπουργού   Οικονομικών « Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/τ. Β΄/11-8-2010) για την προμήθεια προϊόντων με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Το τιμολόγιο μελέτης
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ. Τεχνική περιγραφή – μελέτη

ΑΡΘΡΟ 4ο  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και 15 Ιανουαρίου του 2014..
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΑΝ.

ΑΡΘΡΟ 5ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σε συμμετέχοντα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί από την Επιτροπή του Διαγωνισμού ότι η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 6ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει – επί ποινή αποκλεισμού – να προσκομίσει μέσα στον φάκελο, μαζί με την προσφορά του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής:
α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. ύψους.
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία:
1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.
2. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
α. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. 
β. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται.
γ. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
δ.  Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
ε.  Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
στ.  Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
γ. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (Α΄75), στην οποία θα δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι απαρέγκλιτα τηρεί τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας, δηλαδή καταβάλλει τις νόμιμες αποδοχές στο προσωπικό που απασχολεί, ότι οι αποδοχές αυτές δεν είναι κατώτερες για οκτάωρη απασχόληση των προβλεπομένων από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τηρεί το νόμιμο ωράριο απασχόλησης, τους κανόνες ασφαλιστικής κάλυψης, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.
Τα ως άνω θα αποτελέσουν και όρο της σχετικής σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ΟΠΑΝ.
Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον ανάδοχο.
δ. Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.
ε.   για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε.
• ΦΕΚ Δημοσίευσης του Καταστατικού Σύστασης της Α.Ε.
• ΦΕΚ Δημοσίευσης του ισχύοντος Καταστατικού της Α.Ε.
• Πρόσφατη Βεβαίωση της αρμόδιας διοικητικής αρχής περί  των τροποποιήσεων ή μη του καταστατικού και μη λύσεως της εταιρείας.
      για διαγωνιζόμενους με μορφή Ε.Π.Ε.
• ΦΕΚ Δημοσίευσης του Καταστατικού Σύστασης της Ε.Π.Ε.
• ΦΕΚ Δημοσίευσης του ισχύοντος Καταστατικού της Ε.Π.Ε.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό του οικείου πρωτοδικείου για τις τυχόν τροποποιήσεις ή μη του καταστατικού και μη λύσεως της εταιρείας.
      για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. & Ε.Ε.
• Καταστατικό Σύστασης της Ο.Ε. & Ε.Ε.
• Ισχύον Καταστατικό της Ο.Ε. & Ε.Ε. (επικυρωμένα νομίμως)
Πρόσφατο πιστοποιητικό του οικείου πρωτοδικείου για τις τυχόν τροποποιήσεις ή μη του καταστατικού και μη λύσεως της εταιρείας
Ο πάροχος στον οποίο θα ανατεθεί η εργασία οφείλει πριν την απόφαση κατακύρωσης να προσκομίσει στο Ν.Π.Δ.Δ. τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου. Σε περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. η κατατιθέμενη από αυτόν εγγύηση συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 7ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές πρέπει:
α)  Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
β)  Να αναφέρουν την τιμή της προσφοράς αριθμητικά και ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α., υποχρεωτικά επίσης θα αναφέρουν το ποσοστό Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται η εν λόγω προσφορά. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.
γ)  Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ).
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
Β. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι φάκελοι των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την ΕΠΩΝΥΜΙΑ, την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, FAX & Ε-ΜΑΙL του ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ καθώς επίσης και την ένδειξη:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Καραγεώργη Σερβίας 6  Πλαζ Βοτσαλάκια, Καστέλα – Πειραιά,Τ.Κ.185 33
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αρ. πρωτ………..«Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης των ειδικών τεχνικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά»
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.:  4/12/2013
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ:  ………………….
Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή και που θα προορίζεται για την αρμόδια Επιτροπή με τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Οι προσφορές, που θα υποβληθούν ταχυδρομικά θα ληφθούν  υπόψη μόνο αν φθάσουν στην Επιτροπή την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, διαφορετικά δεν θα ληφθούν υπόψη.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, τρείς (3) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους. Τα δικαιολογητικά τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη  «Δικαιολογητικά». Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς  τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» ενώ τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Στην οικονομική προσφορά πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο,τα εξής στοιχεία:
α.  Ο αριθμός των εργαζομένων.
β.  Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας.
γ.  Η αμοιβή των εργαζομένων.
δ.  Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
ε.  Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων κρατήσεων.
Στη σύμβαση που θα υπογράψει ο ανάδοχος θα περιλαμβάνονται τα ανωτέρω στοιχεία (α) έως (ε) καθώς και ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 4/12/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ  στα γραφεία του ΟΠΑΝ.

ΑΡΘΡΟ 8ο  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. και θα έχει ισχύ για τουλάχιστον 150 ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
 Ο ανάδοχος στον οποίο γίνεται η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του  προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο και κατατίθενται υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων .
Επισημαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να περιέχει επακριβώς το σύνολο των όρων που  θα αναφέρονται στο σχετικό υπόδειγμα που θα αποτελέσει ενιαίο σύνολο με την διακήρυξη, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ  9ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.
 
ΑΡΘΡΟ 10ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τακτικό χρηματικό ένταλμα, που θα εκδίδει η Υπηρεσία στο όνομα του δικαιούχου, κάθε μήνα κατόπιν της υποβολής του ανάλογου παραστατικού που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες έκαστου μήνα.
Η αρμόδια επιτροπή για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών θα συντάσσει κάθε μήνα σχετικό πρακτικό καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών, κατόπιν υποβολής των καταστάσεων μισθοδοσίας & ασφαλιστικών εισφορών (ΦΕΚ Ν. 3863/τ.Β΄/15-7-2010), το οποίο θα διαβιβάζει στο λογιστήριο του ΟΠΑΝ  για την πληρωμή του αναδόχου με φροντίδα του εν λόγω Τμήματος.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

ΑΡΘΡΟ 11ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Η Παροχή Υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των ειδικών τεχνικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, με όσα θα περιληφθούν στη σύμβαση, με τις επί μέρους εντολές - οδηγίες της αρμόδιας επιτροπής και με τις διατάξεις περί προμηθειών του δημοσίου.
Σε περιπτώσεις που παρατηρείται μη ικανοποιητική ανταπόκριση του αναδόχου στην εκτέλεση παροχής των από τη σύμβαση προβλεπομένων υπηρεσιών η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης, καθώς και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής του.
Αν ο ανάδοχος διακόψει (χωρίς τη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής) το έργο, πριν την ημερομηνία λήξεως του χρόνου σύμβασης, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας ημερησίως για κάθε ημέρα διακοπής και μέχρι την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης, ίσης με το 1/30 της μηνιαίας αμοιβής του.
Όταν η υπηρεσία ή η αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου, διαπιστώνουν παραβάσεις όλων των όρων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύμβαση καταγγέλλεται.
Μετά την καταγγελία, τα δικαιώματα του αναδόχου που απορρέουν από τη σύμβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όμως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζόμενους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές.

ΑΡΘΡΟ 12ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι<