Προκηρύξεις
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΈΝΤΡΟΥ
Διενέργεια : Ημερομηνία: 25/05/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00π.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΜΕΛΕΤΗ