Προκηρύξεις
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δινέργεια : Ημερομηνία: 25/05/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΜΕΛΕΤΗ