Προκηρύξεις
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΤΗΝ Παρ 05/08/2016

Εισέρχεστε στον επίσημο και αρμόδιο διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr
 
Αναζητήστε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό
από το κεντρικό μενού της ιστοσελίδας ΕΣΗΣΗΣ
επιλέγοντας το "Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί"