Προκηρύξεις
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
    Αριθμ. πρωτ. 2.202                                                                                   Πειραιάς,27/11/2013


                                                             
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Δ/νση:  Καραγιώργη Σερβίας 6,Πλαζ Βοτσαλάκια,
Καστέλλα Πειραιά 
Τ.Κ. 185 33
τηλ.: 210 4137708, 4177389, 4136355
fax: 210 4136434
e-mail: opan.pir@gmail.com

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού  για την επιλογή αναδόχου των υπηρεσιών Λειτουργίας & Συντήρησης των Ειδικών Τεχνικών Εγκαταστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Πολιτισμού  Αθλητισμού & Νεολαίας (ΟΠΑΝ)  Δήμου Πειραιά για το έτος 2013

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» (Ο.Π.Α.Ν.) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών Λειτουργίας & Συντήρησης των Ειδικών Τεχνικών Εγκαταστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Πολιτισμού  Αθλητισμού & Νεολαίας (ΟΠΑΝ)  Δήμου Πειραιά για το έτος 2013.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€  πλέον Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τις πιστώσεις τις πιστώσεις του ΚΑΕ 00.6264.02 , του προϋπολογισμού του έτους 2013.

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στα γραφεία του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Πειραιά (ΟΠΑΝ) επί της οδού Καραγιώργη Σερβίας 6 , Πλάζ Βοτσαλάκια, Καστέλλα Πειραιάς. Όλες οι προσφορές που θα υποβληθούν ταχυδρομικά, θα ληφθούν  υπόψη με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την  3/12/2013.

Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του εν λόγω διαγωνισμού, στα γραφεία του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Πειραιά (ΟΠΑΝ) επί της Καραγιώργη Σερβίας 6, Πλαζ Βοτσαλάκια, Πειραιά, ημέρα Τετάρτη 4/12/2013 & ώρα  10:00 π.μ.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5%, της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η εργασία θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα, που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού.

Κατά τα λοιπά ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης  αυτής.


 Τεχνική περιγραφή………………………..ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
 Ενδεικτικό τιμολόγιο……………………...ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
 Συγγραφή υποχρεώσεων……….................ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
 Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών……ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

Η παρούσα  θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ., στη Διαύγεια, στο δικτυακό του τόπο και θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο τοπικό τύπο, μέχρι και την 28/11/2013.

Αντίγραφα καθώς και σχετικές πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν όλες τις εργάσιμες ημέρες & ώρες στα γραφεία του ΟΠΑΝ στα  τηλ. 210-4136355.
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΑΝ
 
ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ