Προκηρύξεις
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
-        Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου : www.promitheus.gov.gr
 
 
-        Κωδικός CPV:
 Η προμήθεια αφορά το CPV: 90911200-8 Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτιρίων
 
-        Υποβολή προσφορών:
 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 09/08/2017 ώρα 11:00 π.μ. έως24/08/2017 και ώρα 10:00 μ.μ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 ιδίως τα άρθρα 36 και 37.
 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την  αρμόδια Επιτροπή  Διενέργειας Διαγωνισμού του Ο.Π.Α.Ν., την   Πέμπτη, 31/08/2017 και ώρα 11.00 π.μ. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ