Προκηρύξεις
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Πειραιάς, 27/11/2013
Αριθμός πρωτ: 2.201

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
Ν.Π.Δ.Δ.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Δ/νση: Καραγιώργη Σερβίας 6
Πλαζ Βοτσαλάκια
Καστέλλα Πειραιά Τ.Κ. 185 33
Τηλ.: 210 4137708, 4177389, 4136355
Fax: 210 4136434
E-mail: opan.pir@gmail.com
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΘΕΜΑ: «Παροχή υπηρεσιών Λειτουργίας & Συντήρησης των Ειδικών Τεχνικών Εγκαταστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΟΠΑΝ
           Έχοντας υπόψη:
 Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006.
 Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 « Περί εκτελέσεως έργων & προμηθειών Ο.Τ.Α.»
 Τις διατάξεις των άρθρων 240-242 του Ν. 3463/2006.
 Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
 Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια.
 Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού   Οικονομικών « Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/τ. Β΄/11-8-2010) για την προμήθεια προϊόντων με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ.
 Την αριθμ. 213/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΝ.

Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την  παροχή υπηρεσιών Λειτουργίας & Συντήρησης των Ειδικών Τεχνικών Εγκαταστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά προϋπολογισμού έως 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί 4/12/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ,  ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού, στο κτίριο διοίκησης του Οργανισμού με τους ακόλουθους όρους:
 
ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης είναι η επιλογή αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των ειδικών τεχνικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών αφορά κυρίως τα κάτωθι:
Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Σύνολο μηχανισμών κίνησης, συστημάτων και κατασκευών, κ.λπ. που έχουν άμεση σχέση και διασφαλίζουν τη λειτουργία της Θεατρικής Σκηνής του ΔΘΠ
2. Φωτισμό σκηνής των διαφόρων μορφών παραστάσεων και εκδηλώσεων που προβλέπεται να λάβουν χώρα επί σκηνής όπως συνέδρια, θεατρικές, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές παραστάσεις (π.χ. ‘Όπερα, Χοροί, Βραδιές Μπαλέτου, Κονσέρτα , Συνέδρια κ.λπ.)
3. Φωτισμό εργασίας, κατά την διάρκεια των παραστάσεων αλλά και για τις ώρες που δεν υπάρχει παράσταση (π.χ. για καθαρισμό της σκηνής, στήσιμο σκηνικών κ.λπ.)
4. Φωτισμό αιθούσης  και φωτισμό χώρου ορχήστρας (Pit)
5. Οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις  και όλων των συστημάτων που σχετίζονται με την λήψη, επεξεργασία και αναπαραγωγή εικόνας, ήχου και δεδομένων και που είναι απαραίτητα για την  κάλυψη των αναγκών των εκδηλώσεων που προβλέπεται να λαμβάνουν χώρα επί της Θεατρικής Σκηνής του ΔΘΠ (π.χ. Σύστημα ενισχυμένου ήχου, φορητό σύστημα ενισχυμένου ήχου, σύστημα ηχητικής επαφής με την σκηνή – Audio Show Relay, Σύστημα προβολών εικόνας – δεδομένων & εποπτικών μέσων, σύστημα οπτικής επαφής με την σκηνή – Video Show Relay, κονσόλα διευθυντού σκηνής, σύστημα φωτεινών μηνυμάτων & σήμανση, σύστημα ενδοεπικοινωνίας τεχνικών, σύστημα αυτοματισμού παράστασης, συνεδριακό – μεταφραστικό σύστημα, μεγαφωνικό σύστημα ανακοινώσεων κοινού, δίκτυο υποδομής οπτικοακουστικών & τηλεοπτικών μεταδόσεων)
Το απασχολούμενο προσωπικό δεν μπορεί να είναι λιγότερο από δέκα  πέντε άτομα (15), όπως περιγράφονται στα ανωτέρω τα οποία θα παρέχουν  τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης των ειδικών τεχνικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, σύμφωνα με τις απαιτούμενες ενέργειες για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου.
Η απασχόληση του προσωπικού θα ορίζεται βάσει των αναγκών και απαιτήσεων των εκδηλώσεων και του προγράμματος του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
Επισημαίνεται ότι αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας. Αυτό αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόμενου παρόχου στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή επαγγελματική ένωση.
2. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
• Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω.
• Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
• Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών δημοσίου με απόφαση του αρμόδιου φορέα.
• Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 68 του Ν. 3863/10 (ΦΕΚ 115/Α).
• Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.
• Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας.

ΑΡΘΡΟ  2ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η ανάθεση  των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:
• Της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του άρθρου 273 του Ν. 3463/2006.
• Του Π.Δ. 28/1980 « Περί εκτελέσεως έργων & προμηθειών Ο.Τ.Α.
• Των άρθρων 240-242 του Ν. 3463/2006.
• Των παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
• Του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια.
• Της με αρίθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφασης του Υπουργού   Οικονομικών « Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ 1291/τ. Β΄/11-8-2010) για την προμήθεια προϊόντων με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 3ο ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Το τιμολόγιο μελέτης
β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
γ. Τεχνική περιγραφή – μελέτη

ΑΡΘΡΟ 4ο  ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και 15 Ιανουαρίου του 2014.
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΑΝ.

ΑΡΘΡΟ 5ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σε συμμετέχοντα που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον κριθεί από την Επιτροπή του Διαγωνισμού ότι η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 6ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει – επί ποινή αποκλεισμού – να προσκομίσει μέσα στον φάκελο, μαζί με την προσφορά του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής:
α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. ύψους.
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία:
1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.
2. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
α. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. 
β. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται.
γ. Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
δ.  Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
ε.  Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
στ.  Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού.
γ. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (Α΄75), στην οποία θα δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι απαρέγκλιτα τηρεί τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας, δηλαδή καταβάλλει τις νόμιμες αποδοχές στο προσωπικό που απασχολεί, ότι οι αποδοχές αυτές δεν είναι κατώτερες για οκτάωρη απασχόληση των προβλεπομένων από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τηρεί το νόμιμο ωράριο απασχόλησης, τους κανόνες ασφαλιστικής κάλυψης, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.
Τα ως άνω θα αποτελέσουν και όρο της σχετικής σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ΟΠΑΝ.
Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον ανάδοχο.
δ. Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου.
ε.   για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε.
• ΦΕΚ Δημοσίευσης του Καταστατικού Σύστασης της Α.Ε.
• ΦΕΚ Δημοσίευσης του ισχύοντος Καταστατικού της Α.Ε.
• Πρόσφατη Βεβαίωση της αρμόδιας διοικητικής αρχής περί  των τροποποιήσεων ή μη του καταστατικού και μη λύσεως της εταιρείας.
      για διαγωνιζόμενους με μορφή Ε.Π.Ε.
• ΦΕΚ Δημοσίευσης του Καταστατικού Σύστασης της Ε.Π.Ε.
• ΦΕΚ Δημοσίευσης του ισχύοντος Καταστατικού της Ε.Π.Ε.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό του οικείου πρωτοδικείου για τις τυχόν τροποποιήσεις ή μη του καταστατικού και μη λύσεως της εταιρείας.
      για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. & Ε.Ε.
• Καταστατικό Σύστασης της Ο.Ε. & Ε.Ε.
• Ισχύον Καταστατικό της Ο.Ε. & Ε.Ε. (επικυρωμένα νομίμως)
Πρόσφατο πιστοποιητικό του οικείου πρωτοδικείου για τις τυχόν τροποποιήσεις ή μη του καταστατικού και μη λύσεως της εταιρείας
Ο πάροχος στον οποίο θα ανατεθεί η εργασία οφείλει πριν την απόφαση κατακύρωσης να προσκομίσει στο Ν.Π.Δ.Δ. τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά της προηγούμενης παραγράφου. Σε περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. η κατατιθέμενη από αυτόν εγγύηση συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 7ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές πρέπει:
α)  Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
β)  Να αναφέρουν την τιμή της προσφοράς αριθμητικά και ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α., υποχρεωτικά επίσης θα αναφέρουν το ποσοστό Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται η εν λόγω προσφορά. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.
γ)  Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ).
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
Β. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι φάκελοι των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την ΕΠΩΝΥΜΙΑ, την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, FAX & Ε-ΜΑΙL του ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ καθώς επίσης και την ένδειξη:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Καραγεώργη Σερβίας 6  Πλαζ Βοτσαλάκια, Καστέλα – Πειραιά,Τ.Κ.185 33
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αρ. πρωτ………..«Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης των ειδικών τεχνικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά»
- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.:  4/12/2013
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ:  ………………….
Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή και που θα προορίζεται για την αρμόδια Επιτροπή με τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Οι προσφορές, που θα υποβληθούν ταχυδρομικά θα ληφθούν  υπόψη μόνο αν φθάσουν στην Επιτροπή την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, διαφορετικά δεν θα ληφθούν υπόψη.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, τρείς (3) επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους. Τα δικαιολογητικά τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη  «Δικαιολογητικά». Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς  τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» ενώ τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Στην οικονομική προσφορά πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύονται σε χωριστό κεφάλαιο,τα εξής στοιχεία:
α.  Ο αριθμός των εργαζομένων.
β.  Οι ημέρες και οι ώρες εργασίας.
γ.  Η αμοιβή των εργαζομένων.
δ.  Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων.
ε.  Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά.
Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων κρατήσεων.
Στη σύμβαση που θα υπογράψει ο ανάδοχος θα περιλαμβάνονται τα ανωτέρω στοιχεία (α) έως (ε) καθώς και ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 4/12/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ  στα γραφεία του ΟΠΑΝ.

ΑΡΘΡΟ 8ο  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. και θα έχει ισχύ για τουλάχιστον 150 ημέρες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.
 Ο ανάδοχος στον οποίο γίνεται η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του  προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς Φ.Π.Α.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο και κατατίθενται υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων .
Επισημαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να περιέχει επακριβώς το σύνολο των όρων που  θα αναφέρονται στο σχετικό υπόδειγμα που θα αποτελέσει ενιαίο σύνολο με την διακήρυξη, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ  9ο ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.
 
ΑΡΘΡΟ 10ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τακτικό χρηματικό ένταλμα, που θα εκδίδει η Υπηρεσία στο όνομα του δικαιούχου, κάθε μήνα κατόπιν της υποβολής του ανάλογου παραστατικού που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες έκαστου μήνα.
Η αρμόδια επιτροπή για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών θα συντάσσει κάθε μήνα σχετικό πρακτικό καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών, κατόπιν υποβολής των καταστάσεων μισθοδοσίας & ασφαλιστικών εισφορών (ΦΕΚ Ν. 3863/τ.Β΄/15-7-2010), το οποίο θα διαβιβάζει στο λογιστήριο του ΟΠΑΝ  για την πληρωμή του αναδόχου με φροντίδα του εν λόγω Τμήματος.
Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής.

ΑΡΘΡΟ 11ο ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Η Παροχή Υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των ειδικών τεχνικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, με όσα θα περιληφθούν στη σύμβαση, με τις επί μέρους εντολές - οδηγίες της αρμόδιας επιτροπής και με τις διατάξεις περί προμηθειών του δημοσίου.
Σε περιπτώσεις που παρατηρείται μη ικανοποιητική ανταπόκριση του αναδόχου στην εκτέλεση παροχής των από τη σύμβαση προβλεπομένων υπηρεσιών η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης, καθώς και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής του.
Αν ο ανάδοχος διακόψει (χωρίς τη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής) το έργο, πριν την ημερομηνία λήξεως του χρόνου σύμβασης, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας ημερησίως για κάθε ημέρα διακοπής και μέχρι την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης, ίσης με το 1/30 της μηνιαίας αμοιβής του.
Όταν η υπηρεσία ή η αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης καλής εκτέλεσης του έργου, διαπιστώνουν παραβάσεις όλων των όρων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η σύμβαση καταγγέλλεται.
Μετά την καταγγελία, τα δικαιώματα του αναδόχου που απορρέουν από τη σύμβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όμως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι αποδοχές στους εργαζόμενους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές.

ΑΡΘΡΟ 12ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, θεομηνία, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στη περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

ΑΡΘΡΟ 13ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το Νομικό Πρόσωπο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση του έργου.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στη μελέτη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας του απασχολούμενου από αυτήν προσωπικού και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
4. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από το απασχολούμενο από αυτήν προσωπικό, υποχρεούται μόνη αυτή προς αποκατάστασή της.
5. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο του έργου σε οποιοδήποτε τρίτο, καθώς και των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτής και του ΟΠΑΝ.
6. Οι πάσης φύσεως αποδοχές καθώς και ασφαλιστικές εισφορές του απασχολούμενου προσωπικού βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.
7. Μισθός και λοιπές εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν τον Ανάδοχο.
8. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του συμβατικού έργου.

ΑΡΘΡΟ 14ο ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που σχετίζεται με το έργο που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΟΠΑΝ.

ΑΡΘΡΟ 15ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο Ανάδοχος του έργου και ο ΟΠΑΝ θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
Για κάθε διαφωνία που θα ανακύψει σχετικά με την παρούσα προκήρυξη ή την σύμβαση που θα υπογραφεί, καθώς και με την εκτέλεση αυτής, αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια
 
ΑΡΘΡΟ 16ο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η παρούσα έχει θέση διακήρυξης, περίληψη της οποίας θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ., στο δικτυακό του τόπο και να δημοσιευθεί στον ημερήσιο ή εβδομαδιαίο τοπικό τύπο την 28/11/2013. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΑΝ

ΣΙΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας  ……………………………………………………
Ημερομηνία έκδοσης ……………..  Κατάστημα ………………….……. Ευρώ …………………
Προς:
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ’ αριθμ. …………, για ………….. Ευρώ.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ………… Ευρώ υπέρ της Εταιρείας …………………… Δ/νση ……. , ΑΦΜ ………….. δια τη συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο πρόχειρο διαγωνισμό για τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης των ειδικών τεχνικών εγκαταστάσεων του Δ. Θεάτρου Πειραιά που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας, Δήμου Πειραιά (ΟΠΑΝ), για τις ανάγκες  του, σύμφωνα με την αρ.  Πρωτ. …………….. 2013 προκήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της καθώς και για τυχόν επαναλήψεις του διαγωνισμού.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την………………………………
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
- Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι τέσσερις (4) μήνες, όπως σχετικά αναφέρεται στην Προκήρυξη.
- Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο δημόσιο και ΝΠ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
 
 
 
 
 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας  …………………………………………………….
Ημερομηνία έκδοσης ……………..  Κατάστημα ………………….……. Ευρώ …………………
Προς τον:
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ’ αριθμ. …………..,  για …………… Ευρώ
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ………… Ευρώ υπέρ της Εταιρείας …………………… Δ/νση …….  ΑΦΜ ………….. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύμβασης που υπέγραψε με τον  Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας, Δήμου Πειραιά (ΟΠΑΝ)  για τις υπηρεσίες λειτουργίας καις συντήρησης των ειδικών τεχνικών εγκαταστάσεων του Δ. Θεάτρου Πειραιά, που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας, Δήμου Πειραιά (ΟΠΑΝ), σύμφωνα με την αρ.. Πρωτ. ……… 2013 προκήρυξή σας και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συμβατικής προ ΦΠΑ αξίας ……… ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………………...
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο δημόσιο και ΝΠ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.