Προκηρύξεις
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΜΕ 1/2017
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
και συγκεκριμένα από 04/11/2017 έως και την 13/11/2017
και τις ώρες 09:30 – 14:00. 

πατηστε για : 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΑΙΤΗΣΗ ΣΜΕ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 

ΕΝΤΥΠΟ Υ.Δ.
(χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις) 

ΕΝΤΥΠΟ Υ.Δ.
 (για άντρες που έχουν εκπληρώσει στρατιωτικές υποχρεώσεις) 

* όλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να φέρουν το γνήσιο της υπογραφής